KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ermaksan Makina tarafından hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu sıfatıyla Ermaksan Makina tarafından toplanan Kişisel Verileriniz; Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyetine Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Kurumun Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacı İle, Kurum İçerisindeki Açık Alanlarda Görüntü Kaydının Tutulması, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi ile sınırlı olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılacağı

Bu kişisel veriler yurtiçinde, Avukatlar, Banka,Sigorta Şirketleri, Kamu İhale Kurumu, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Yetkili Kamu kurum ve kuruluşları, Tedarikçi, Müşteri, Müşteriler ve Bayiler alıcı gruplarına Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, amaçları kapsamında aktarılabilecektir.

Bu kişisel veriler yurtdışında yerleşik üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve İşlenme Şartları

Bu kişisel verileriniz, kâğıt ortamında otomatik olmayan; internet, e-posta, kart okuyucular, Yazılım uygulamaları, kameralar gibi dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle Açık Rıza; Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması,;Kanun Hükmü, Sözleşmenin İfası, Veri Sorumlusu Meşru Menfaati, Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu kişisel verilerin işlenmesi şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
f) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu;

  • Organize Sanayi Bölgesi, Lacivert Cad. No:6 Nilüfer, Bursa/TURKEY adresine yazılı olarak;
  • ermaksanmakina.muhasebe@hs03.kep.tr Adresimize, KEP adresinizi kullanarak;
  • Sistemimizde kayıtlı bulunan veya size ait olduğu teyit edilen elektronik posta adresiniz üzerinden kvkk@ermaksan.com.tr e-posta adresine göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.